Shop rules

www.meble-deko.pl

Ważny od dnia 28.02.2017

Sklep meblowy „DEKO” Monika Opaszowska – Kokocińska działający pod adresem ul. Sosnowa 21 C, 40-470 Katowice,

Numery firmy:

- NIP 634-250-60-71

- REGON 240709089

- Nr wpisu do ewidencji 83439 wydanego przez Urząd miasta Katowice

Odziały firmy:

1. Meble ze skóry, ul. Podleśna 35B 43-211 Piasek

2. Meble ze skóry, Al .Krakowska 110 05-090 Sękocin Stary

3. Meble ze skóry, ul. Wejherowska 56 84-240 Reda

4. Meble ze skóry, ul. Lwowska 47 35-301 Rzeszów

5. Meble ze skóry (Galeria Jupiter Centrum lok. A8/A12), ul.Towarowa 22 00-839 Warszawa

SPIS TREŚCI:

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 2. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY O DZIEŁO

 1. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

 1. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU

 1. O TOWARZE

 1. PRAWIDŁOWE DBANIE O TAPICERKĘ SKÓRZANĄ

 1. REKLAMACJA PRODUKTU

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA DANYCH OSOBOWYCH

  1. POSTANOWIENIA

  OGÓLNE

1.1 Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.meble-deko.pl prowadzony jest przez Sklep meblowy „DEKO” Monika Opaszowska – Kokocińska działający pod adresem ul. Sosnowa 21 C, 40-470 Katowice -NIP 634-250-60-71 -REGON 240709089 -Nr wpisu do ewidencji 83439 wydanego przez Urząd miasta Katowice.

1.1a Wszystkie produkty oferowane poprzez firmę Meble „DEKO” są fabrycznie nowe.

1.1b Ceny podawane przy wszystkich towarach wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto zawierającymi podatek VAT. Cena jest wiążąca od chwili złożenia przez klienta zamówienia.

 1. c Sklep Meble „DEKO” zastrzega sobie prawo do zmiany ceny towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzenie nowych towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź wprowadzenia w nich zmian.
  1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane jedynie na potrzeby realizowania zamówienia.

  1. Definicje:

   1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

   1. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.

   1. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

   1. KLIENT – Konsument lub Przedsiębiorca którzy zawarli lub zamierzają zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą

   1. KONSUMENT - osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

   1. PRZEDSIĘBIORCA - osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, osoba prawna lub jednostkę organizacyjną nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną;

   1. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).

   1. KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.

   1. PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym lub stacjonarnym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

   1. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego oraz stacjonarnego.

   1. SKLEP INTERNETOWY - sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: www.meble-deko.pl

   1. SPRZEDAWCA; / USŁUGODAWCA - Sklep meblowy „DEKO” Monika Opaszowska – Kokocińska działający pod adresem ul. Sosnowa 21 C, 40-470 Katowice -NIP 634-250-60-71 -REGON 240-709-089

   1. UMOWA O DZIEŁO – umowa sprzedaży /Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego lub osobiście w sklepie stacjonarnym.

   1. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

   1. USŁUGOBIORCA – Konsument lub Przedsiębiorca korzystający lub zamierzający korzystać z Usługi Elektronicznej.

   1. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.)

   1. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

   1. PARTER – dotyczy usługi wnoszenia mebli do domu/mieszkania na wysokość do 3 schodów.

   1. WYSOKI PARTER- dotyczy usługi wnoszenia mebli do domu/mieszkania na tzw. parter powyżej 3 schodów. Liczony jak 1 piętro

   1. MEBLE „CIEZKIE”- dotyczy usługi wnoszenia mebli . za komplety ciężkie uznawane sa modele których waga lub gabaryty utrudniają wnoszenie; regis, reglainer, relax, narożnik yardek, Monaco II, malezja, malibu, manhatan, boston, dallas, jupietr, bianko, bianko diamont, tania, lima, joy, nero

   1. MEBLE LEKKIE- pozostałe komplety z oferty nie wymienione w „meble ciężkie”

    3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY O DZIEŁO

  1. Zawarcie Umowy o dzieło między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą:

 • poprzez portal allegro, nazwa użytkownika sklepik_meblowy

Zamówienie potwierdzamy w terminie 2 dni. Klient otrzymuje potwierdzenie:

Wzór:

WITAMY SERDECZNIE PANI / PANIE………….

Dziękujemy za złożenie zamówienia!

Zostało one przyjęte i trafi do realizacji z data wpłaty kaucji.

Czas realizacji zamówienia od 1 do 9 tyg. Przeważnie zamówienia przychodzą miedzy 4 a 6 tygodni.

Będziemy Państwa informować telefonicznie po zakończonej realizacji i umówimy się na transport w dogodnym terminie - niestety w trakcie reali- zacji nie mamy informacji na jakim etapie są produkowane meble, ponieważ są to zbyt duże zakłady produkcyjne.

ZAMOWIENIE:

Meble:

……………………………………………. Układ: …………………………………... Funkcje dodatkowe: ……………………..

Łącznie: …………………………………….

Usługi dodatkowe:

-transport 0.50zł za kilometr: ……………………

-wnoszenie mebli:……………………….. piętro:……………………………

-usługa rozkręcania mebli:……………………..

W chwili kiedy usługi dodatkowe nie zostały zgłoszone w chwili składania zamówienia, kierowca nie nie będzie przygotowany czasowo do świad- czenia tych usług i nie jest zobowiązany do ich wykonania.

Prosimy o wpłatę …………… kaucji na poczet mebli na konto:

Idea Bank

nr: 88 1950 0001 2006 0065 5593 0001

Monika Opaszowska - Kokocińska

Sklep Meblowy DEKO Ul. Sosnowa 21 c

40-470 Katowice

W tytule prosimy o podanie tylko nazwisko (w innych wypadkach czas realizacji może wydłużyć)

Pozostała płatność odbywa się w chwili odbioru mebli u kierowcy na podstawie faktury / paragonu gotówką.

Klient zamawiający meble w naszym sklepie akceptuje warunki sprzedaży zapisane w regulaminie sprzedaży. Każdy klient ma obowiązek zapo- znania się z pełnym regulaminem na stronie internetowej oraz załączonego do potwierdzenia zamówienia. Dopiero po przeczytaniu i pełnej akcep - tacji klient może dokonać płatności kaucji na konto.

Pozdrawiam

  1. Klient zamawiając meble wykonane według podanej przez Klienta w zamówieniu specyfikacji w naszym sklepie zawiera ze sklepem umowę odzieło;

  1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się w ramach prowadzonej działalności gospodarczej do wykonania mebli, usług stolarskich lub tapicerskich oraz transportu szczegółowo opisanych w niniejszym regulaminie

  1. Wykonawca zastrzega, że wybarwienie skóry i dębu z próbnika mogą różnić się od rzeczywistości do 15 %.

  1. Zamawiający zobowiązuje się podać Wykonawcy wszelkie informacje niezbędne do wykonania dzieła oraz udzielenia wszystkich wszelkich wyjaśnień koniecznych do wykonania dzieła, w tym:

 • wymiary drzwi

 • wymiary klatki schodowej

 • wszystkie informacje muszą być zawarte na umowie w formie pisemnej, w innym wypadku są nieważne na niekorzyść Klienta.

  1. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za niemożność wykonania dzieła, wynikającą z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, w tym w szczególności z powodu niemożności dostarczenia przedmiotu dzieła do wskazanego lokalu z uwagi na rozmiary klatki schodowej lub drzwi wejściowych. Kierowca nie jest zobowiązany do wnoszenia mebli do budynku. Wnoszenie jest płatne – od 100 złotych liczone od parteru. Rozkręcanie mebli 50zł, skręcanie mebli 50zł. Usługę wnoszenia należy zamówić w dniu składania zamówienia. Cena usług dodatkowych zostanie zapisana na umowie i zatwierdzona przez klienta podpisem pod umowa.

  1. Za wykonanie przedmiotowej umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie określone w stosownej umowie . Wykonane dzieło nie podlega wymianie lub zwrotowi (ponieważ są to meble wykonywane na szczególne zamówienie klienta np. wymiar, kolor, układ, dodatkowe funkcje), za wyjątkiem sytuacji przewidzianych w niniejszym regulaminie lub w zakresie regulowanym przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

  1. Zamawiający zobowiązuje się uiścić na rzecz wykonawcy kaucję. Kaucja zostanie zaliczona na poczet ceny dzieła. Kaucja nie podlega zwrotowi w przypadku nieodebrania dzieła (chyba ze meble nie są zgodne z zamówieniem ) lub przypadku zrezygnowania przez klienta ze złożonego Zamówienia.

2.9. Sklep ma prawo opóźnienia się z realizacją zamówienia do 21 dni roboczych z przyczyn od niego niezależnych. Niedotrzymanie przez Przyjmującego zamówienie ustalonego terminu dostawy uprawnia Zamawiającego do żądania rekompensaty w wysokości 10% wartości zamówienia za każdy pełny miesiąc zwłoki. Rekompensata, o której mowa, nie przysługuje Zamawiającemu, gdy niedotrzymanie ustalonego terminu dostawy wyniknęło na skutek siły wyższej.

2.10. Podpisując na umowie zapis „odebrałem bez zastrzeżeń” wyklucza się późniejsze roszczenia względem niezgodności, uszkodzeń mechanicznych czy braków ilościowych

2.11. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego oraz portali aukcyjnych podana jest w złotych polskich i zawiera podatki VAT od towarów i usług według stawki określonej odrębnymi przepisami . O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

2.12. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy o dzieło następuje poprzez

 • udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz w siedzibie sklepu stacjonarnego.

 • przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. Regulaminu. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.

 • 3. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

  1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy o dzieło:

 • gotówką,

 • przelewem, - przed odbiorem mebli

 • kredyt udzielany przez Credit Agricole Bank Polska S.A.

Po otrzymaniu od Credit Agricole Bank Polska S.A. informacji o zawarciu umowy kredytowej. Raty poprzez Credit Agricole Bank Polska S.A są udzielane do maksymalnej kwoty 20 000 zł. Spłatę kredytu klient może rozłożyć maksymalnie na 48 rat.

Salon Meblowy Deko Monika Opaszowska – Kokocińska oświadcza, iż na podstawie zawartych umów z Credit Agricole Bank Polska S.A. jest upoważniony do wykonywania czynności prawnych związanych z zawarciem/zmianą umów kredytu na zakup towarów i usług.

  1. Klient zobowiązany jest do wpłaty kaucji w chwili składania zamówienia. Wysokość kaucji jest ustalana z klientem w zależności od finalnego zamówienia, przeważnie od 400zł – 30% wartości zamówienia.

3. Dokumenty sprzedażowe

 • Umowa o dzieło
 • Paragon/ Faktura imienna

 • Faktura na firmę- meble użytkowane jedynie na potrzeby działalności gospodarczej, w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej. Faktura wystawiana jest na dane osoby zamawiającej, widniejącej na umowie zakupu.

Sklep zastrzega sobie, iż po wydaniu dokumentu sprzedażowego – nie ma możliwości wprowadzania zmian w jego rodzaju.

Klient w chwili składania zamówienia ma możliwość wyboru formy dokumentu sprzedaży (późniejsza zmiana jest niemożliwa). Fakturę/paragon na podstawie której odbywa się płatność dostarcza kierowca wraz z przedmiotem zamówienia

4. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY

4.1 DOSTAWA:

Sklep Meblowy DEKO oferuje własny transport samochodem przystosowanym do przewozu mebli. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej, a koszt transportu jest indywidualnie ustalony z klientem i jest zależny od ilości kilometrów.

KOSZTA usługi transportowej:

 • 0-10km gratis;

 • 11-20km – 30zł,

 • 21-30km – 40zł,

 • 31-40km – 50zł,

 • powyżej 40km – stawka 0,50zł/km liczone w obie strony od magazynu Katowice ul. Asnyka 32

 • Stawka kilometrowa będzie zaokrąglana do 5zł na korzyść klienta od 5zł na korzyść sklepu. Przykład: 153km- koszt 150zł, 157km- koszt 160zł.

Ilość kilometrów jest wyliczana na podstawie map: viamichelin.pl oraz google.pl/maps

  1. Wraz z odbiorem zamówienia dołączany jest dokument sprzedaży wraz z paragonem/fakturą. Dokumenty te są podstawą gwarancji zakupionego towaru.

  2. Przy każdym zamówieniu podawany jest termin realizacji zamówienia. Jest to czas od momentu przyjęcia zamówienia do chwili wysłania go do klienta.

4.5. Zamówione produkty zostaną dostarczone przez Wykonawcę transportem rozpoczynającym się z magazynu centralnego w Katowicach

a) do miejsca dostawy wskazanego przez Zamawiającego,

b) w określonym terminie, zgodnie z danymi zapisanymi na pierwszej stronie zamówienia (umowy o dzieło);

Transporty umawiane są odgórnie przed główne biuro i odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 6: 00 -22: 00; Przyjmujący zamówienie poinformuje Zamawiającego o dokładnej dacie i przybliżonej godzinie dostawy, z minimum jednodniowym wyprzedzeniem.

c) Wykonawca podejmie 2 próby ustalenia transportu mebli. W wypadku pierwszej odmowy Wykonawca w terminie 1-14 dni podejmie druga próbę ustalenia transportu- po drugiej odmowie, firma zacznie naliczać opłaty magazynowe w kwocie 30zł netto doba. Firma nie podejmuje kolejnej próby ustalenia transportu. Zamawiający zobowiązany jest do odbioru mebli z magazynu głównego we własnym zakresie. Za odmowe zostanie uznany również brak kontaktu z kupującym po podejmowaniu prób kontaktu telefonicznego oraz sms. Maksymalny okres magazynowania mebli po ich wyprodukowaniu to 21 dni

4.6. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość wykonania dzieła wynikającą z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, w tym w szczególności z powodu niemożliwości dostarczenia przedmiotu dzieła do wskazanego lokalu z uwagi na rozmiary klatki schodowej lub drzwi wejściowych. Kierowca nie jest zobowiązany do wnoszenia mebli do budynku. Wnoszenie jest płatne – od 100 złotych liczone od parteru. Rozkręcanie mebli 50zł, skręcanie mebli 50zł. Usługę wnoszenia należy zamówić w dniu składania zamówienia. Cena usług dodatkowych zostanie zapisana na umowie i zatwierdzona przez klienta podpisem pod umowa.

Kierowca ma prawo odmówić wnoszenia mebli jeśli: wymiary drzwi nie zgadzają się z podanymi, nie ma możliwości wejścia z meblami bez ich uszkodzenia.

4.7. Za wykonanie przedmiotowej umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie określone w niniejszej umowie w gotówce do rąk osoby dostarczającej meble lub przelewem na numer bankowy przyjmującego zamówienie najpóźniej w dniu dostarczenia zamówienia. W razie braku zapłaty, meble nie zostaną przez Wykonawcę wydane, a Zamawiający zobowiązany będzie do pokrycia kosztów kolejnej dostawy, chyba, że zapadną inne ustalenia na piśmie.( w takiej sytuacji sklep ma prawo pozwania kupującego do pokrycia strat za nieodebrane zamówienie)

4.8. Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz Europy.

4.9. Sklep meblowy „DEKO” umożliwia klientom osobisty odbiór zamówionych towarów z Magazynu w Katowicach

5. O TOWARZE

5.1.

Typowe właściwości mebli

Typowe dla mebli wypoczynkowych są specjalne właściwości wykorzystywanych do ich produkcji materiałów. Właściwości te, wskazane poniżej, nie wpływają na funkcjonalność, użytkowanie i trwałość mebli tapicerowanych, a zatem nie stanowią wad materiałowych i jakościowych.

Zapach

Nowe materiały, zwłaszcza skóra, mają początkowo pewien zapach. W tym przypadku zalecane jest częste wietrzenie.

Różnice twardości siedzisk

Z powodów konstrukcyjnych powstają różne twardości siedzeń. Zastosowanie tych samych tapicerowanych konstrukcji nie jest możliwe we wszystkich elementach mebla. Dotyczy to zwłaszcza mebli z różnymi funkcjonalnościami, w szczególności takich jak: funkcja spania, elementy z pojemnikiem, elementy narożne, pufy oraz otomany.

5.2.

Skóra to surowiec naturalny i każdy jej płat jest inny. Dlatego tez nie można uniknąć odchyleń w zabarwieniu oraz fakturze powłok skórzanych, zarówno w obrębie pojedynczego mebla, jak i pomiędzy elementami kompletu mebli. Każda skóra jest indywidualnie dobierana. Początkowy zapach skóry, naturalne znamiona zawierające żyły, zmarszczenia, nakłucia, piętna i blizny czynią skórę wyjątkową. W związku z tym, widoczne będą na niej ślady takie jak marki (brandy), blizny, linie wzrostu szyi, żyły, zadrapania, zmarszczki, błędy pigmentu, a także powierzchnie o różnej strukturze nawet w obrębie jednego błamu. Te charakterystyczne cechy w żadnym wypadku nie pomniejszają jej naturalnego piękna, a wręcz przeciwnie, są znakami, których szukać powinien każdy kupujący, gdyż potwierdzają naturalną klasę skóry. Cechy te nie maja negatywnego wpływu na trwałość użytkowa mebla. Skóra to materiał obiciowy, który stworzyła natura, jest surowcem naturalnym, żyje, oddycha, wchłania i oddaje wilgoć. Konserwowana i czyszczona będzie zawsze przyjemna w dotyku. Cechą prawdziwej skóry jest faktura powierzchni, natomiast gładką, jednolitą powierzchnię uzyskuję się sztucznie obniżając walory użytkowe skóry. Różnice w fakturze skóry są tylko dowodem na to, ze skóra posiada naturalne lico. Faktura skór licowych zawsze będzie odrębną zarówno dla każdego płatu skóry, jak i w różnych miejscach tego samego płatu. Dlatego też na obiciu jednej kanapy można znaleźć miejsca bardziej lub mniej gładkie, świadczące o naturalności , niepowtarzalności skóry. W wyrobach o wyraźnie miękkiej i luźniej powierzchni tworzące się fałdy uważa się za charakterystyczne. Zróżnicowany sposób wykorzystania poszczególnych siedlisk trwale oddziałuje na twardość i optymalny wygląd zestawu. Uwarunkowane tym trwale rozciągnięte w ramach granic tolerancji i powstawanie fałd jest zjawiskiem typowym dla skór.

W miarę upływu czasu, podczas użytkowania skóra może ulec wytarciu – co jest normalne podczas eksploatacji, uwydatnia w ten sposób wytartą powierzchnię (odcień patyny).

5.3. Widoczne elementy drewniane

Drewno jest naturalnym materiałem, a występujące w nim małe sęki nie wpływają na trwałość, mogą i będą przetwarzane w konstrukcjach. Drewno ma niepowtarzalną, zróżnicowaną strukturę wewnętrzną i w różnym stopniu wchłania nakładane barwniki. Z tego powodu dopuszczalne są różnice odcieni w wybarwieniu części mebli wykonanych z drewna. Naturalną cechą elementów z drewna jest widoczne usłojenie (w zależności od gatunku bardziej lub mniej kwieciste). Kolejną naturalną właściwością części drewnianych mebli jest zmiana barwy w trakcie użytkowania, zwłaszcza pod wpływem promieni słonecznych.

Różnica w wybarwieniu w stosunku do próbnika jak i w obrębie jednego mebla może wynieść do 15% .

5.4. Cechy części mebli wykonanych z forniru

Fornir jest naturalną okleiną, czyli cienkim „plastrem” drewna przyklejanym na powierzchnię płyty meblowej. Na powierzchnię mebli stosuje się rozmaite grubości forniru-od 0.6 mm do 1.5 a nawet 2 mm. Fornir tak jak drewno jest zróżnicowany pod względem kolorystyki, ubarwienia, jest czuły na działanie wilgoci i światła słonecznego. Meble fornirowane są zdecydowanie tańsze od mebli wykonanych w 100% z drewna, a dają podobny efekt estetyczny. Podstawową cechą forniru jest to, że wraz z upływem czasu jego kolor ulega zmianie. W fornirze jak i litym drewnie występują słoje co znacząco wpływa na finalny wygląd i kolor mebla. Różnica w wybarwieniu w stosunku do próbnika jak i w obrębie jednego mebla może wynieść do 15% .

5.5. Charakterystyka mebli

Każdy mebel posiada indywidualne właściwości, ściśle związane z jego wzornictwem, wpływający na ostateczny wygląd. Przy ciasnej tapicerce pożądany jest prosty wygląd. Dlatego rogi poduszki oparciowej siedziskowe są mocno zagięte, a pokrowiec napięty. W zależności od elastyczności i wytrzymałości tkaniny

powstają większe lub mniejsze zmarszczki. W przeciwieństwie do ciasnej tapicerki, swobodna tapicerka charakteryzuje się miękką, nie napinającą się i odkształcalną powierzchnią. Pokrowiec luźno pokrywa elementy mebla, co powoduje celowe, związane z założeniem, faliste powierzchnie o optymalnym, miękkim i przytulnym komforcie.

Rodzaje wypełnień stosowanych w meblach

Pożądany komfort mebli uzyskujemy stosując wiele rodzajów wypełnień, każde o różnym stopniu sprężystości. Meble zyskują w ten sposób odpowiednią miękkość w swych najważniejszych miejscach: na siedziskach, oparciach i podłokietnikach. Dla zwiększenia trwałości i sprężystości siedzisk większość z nich sprężyny typu bonell lub pocket. Pianki utleniają się 5%-10% rocznie. Nowe meble są twardsze - ma na to wpływ fakt, iż meble muszą się wysiedzieć- pianka i sprężyny wyrobić. Kulka silikon ze względu na swoje właściwości w różny sposób układa się na meblach - wystarczy poduchy "uklepać" ręką aby je odpowiednio uformować. Modele na kulce silikonowej oraz miękkiej piance nigdy nie będą miały idealnie równej linii szwu.

Luźne poduszki oparciowe i siedziskowe

Luźne poduszki oparciowe i siedziskowe mogą być wypełnione: pianką, sylikonem lub mieszanką silikonowo-piankową. Ich zaletą jest to, że poduszki mogą być częściowo zamieniane, co pozwala na równomierne użycie. Możliwość zdjęcia poduszki z mebla umożliwia jej ponowne uformowanie i nadanie pożądanego kształtu. Najczęściej luźne poduszki mocowane są do konstrukcji za pomocą rzepów. Rzep pod wpływem czasu, zużycia czy zabrudzenia może coraz ciężej chwytać. Dodatkowo rzepy przy użytku wydają specyficzny odgłos pracy.

Funkcja spania belgijska:

Funkcja spania okazjonalna, nie jest stosowana do codziennego użytku. Sofa po zamontowaniu funkcji spania może się załamywać (zapadać- układać w łódkę) w środku kanapy. Jest to wynikiem braku mocnego podtrzymania siedliska. Mechanizm sprężynujący poprawia komfort spania. Po zamontowaniu funkcji spania meble są twardsze. Podawane wymiary w katalogu są zaokrąglane mierząc mechanizm

Funkcja spania wózkowa:

Funkcja spania nadająca się do częstszego użytkowania. Funkcje tego typu ze względu na technologię produkcji posiadają różnej gęstości pianki na siedlisku oraz na części wysuwanej dzięki czemu różnica w wysokości wynosi około kilku cm. Podawane wymiary w katalogu są zaokrąglane mierząc mechanizm

Relaksy:

Nowe relaksy chodzą ociężale- muszą się wyrobić- czas około miesiąca normalnego użytkowania. Ewentualne piszczenia mechanizmu są normalnym zjawiskiem, wystarczy go przesmarować odpowiednim specyfikiem (np. WD 40) aby tego uniknąć. Mechanizmy należy odkurzać minimum raz w tygodniu, aby do mechanizmów nie dostał się kurz czy piasek, który sprawi, że mechanizm będzie chodził nieprawidłowo lub piszczał, a w ekstremalnych przypadkach może się nawet zatrzeć. Meble z funkcjami relax posiadają szczeliny pomiędzy elementami, aby mechanizmy mogły swobodnie pracować. Ze względu na to, iż meble są „miękkie” szczeliny mogą być rożnej szerokości

Modele z funkcją relax po rozpoczęciu użytkowania nie utrzymują się w pozycji poł leżącej samoistnie- pozycję należy nadać im za pomocą ciężaru własnego ciała.

Różnice wymiarowe

Ze względu na elementy miękkie i rodzaj obicia mebla mogą wystąpić różnice w wymiarach. Wszystkie wymiary mebli wypoczynkowych podane są z tolerancją 5% od nominalnej wielkości. Wszystkie wymiary mebli podawane w materiałach sprzedażowych i reklamowych, odnoszą się do najbardziej wysuniętych części mebla. Występujące różnice w wymiarach są efektem indywidualnej produkcji ręcznej. Różnice w wymiarach +/- kilka cm mogą występować w obrębie jednego elementu np. sofa czy fotel. Modele posiadające różne funkcje w obrębie jednego kompletu mogą mieć różne wymiary – długość, wysokość, głębokość siedlisk, wysokość.

Narożniki:

Wymiary narożników są podawane licząc w najbardziej wystającym elemencie narożnika. Wymiar liczy się: stawiając narożnik ok. 5cm od ściany (ponieważ skóra nie może się ocierać o ścianę) , wymiar liczymy po ścianie do najbardziej wystającego elementu narożnika.

Narożniki z funkcjami relax posiadają różnice pomiędzy elementem narożnym a pozostałą częścią w poziomie i w pionie. Narożniki z funkcją relax powinny być ustawione pod ścianą.

Zmiany

Sklep nie pobiera odpowiedzialności za zmiany w wyglądzie oraz wytrzymałości mebli na skutek życzenia klienta (zmiana szerokości, zmiana nóg, wymiana podłokietnika, itp…)

Każdy z mebel winien być produkowany zgodnie z modelem katalogowym. Wszelkie zmiany są wprowadzane na odpowiedzialność klienta i nie podlegają gwarancji.

6. PRAWIDŁOWE DBANIE O TAPICERKĘ SKÓRZANĄ

6.1. Charakterystyka użytkowania

W przypadku użytkowania mebli wypoczynkowych mogą ulec zmianie poniżej wymienione właściwości użytych materiałów

Fałdy / zmarszczki

W miejscach najczęściej użytkowanych, twardość siedzenia zmieni się z powodu jednostronnego obciążenia i może tworzyć koryta i fale. Temu normalnemu procesowi można przeciwdziałać tylko poprzez zmianę zwykłej pozycji siedzącej.

Typowe fałdy na siedzisku

Tworzenie się fald zależy od wybranego komfortu siedzenia i użytkowania. Może się różnić w zależności od modelu i obciążenia.

Widoczne przegrody

Meble z zastosowanym wypełnieniem piankami HR, silikonowym na siedziskach i oparciach są tak skonstruowane, aby ich wypełnienie nie migrowało pod wpływem użytkowania i zapewniały wysoki miękki komfort wypoczynku. Poduszki siedziska i oparcia z przegrodami zapobiegają migrowaniu wypełnienia. Uwidaczniające się z czasem przegrody są cechą naturalną tego typu wypełnienia

Kawałki pianki

Kawałki pianki przetwarzane w tapicerce są wyraźnie widoczne na gładkich i cienkich pokryciach, tego typu wypełnienie stosuje się przede wszystkim w poduszkach oparciowych. Specjalnie przygotowana pocięta pianka ma tendencję do tworzenia nierówności na powierzchni pokrowca.

Obciążenie punktowe

Twoje meble tapicerowane zostały zaprojektowane w taki sposób, aby sprostać codziennym wymaganiom. W związku z tym należy unikać nadmiernego punktowego obciążenia ramy i szwów poprzez skakanie i punktowe uciskanie (np. kolanem). Nie można siadać na oparciach, podnóżkach, podłokietnikach czy poręczach. Duże obciążenia mogą uszkodzić konstrukcję mebli lub spowodować trwałą jej deformację; wyjątkiem są meble przystosowane do użytkowania w ten właśnie sposób. Prawidłowa postawa siedząca z pewnością przedłuży żywotność fotela czy sofy.

Wilgotność

Wilgotność w miejscu użytkowania mebli tapicerowanych nie powinna przekraczać 70%, zbyt wysoka wilgotność może niekorzystnie wpływać na drewnianą konstrukcję mebli.

Źródła światła i ciepła

W celu utrzymania mebli tapicerowanych w dobrym stanie przez wiele lat, należy chronić je przed działaniem promieni UV oraz bezpośrednimi źródłami ciepła (kaloryfer, kominek, piec). Zalecana odległość to ok 1 m.

6.2 Podstawowym sposobem dbałości o wyroby skórzane jest ich regularne czyszczenie, co wydatnie ogranicza kumulację zabrudzeń. Aby skóra jak najdłużej zachowywała swoje właściwości powinna być okresowo poddawana zabiegom konserwującym. przy intensywnym użytkowaniu mebli, w pomieszczeniach o suchym powietrzu lub wyższej temperaturze, wskazane jest wykonywanie czyszczenia i konserwacji co 3 miesiące, przy normalnym użytkowaniu mebli co 5-6 miesięcy, nie należy jednak robić przerw dłuższych niż 6 miesięcy (maksymalna trwałość powłoki impregnującej). Należy pamiętać, aby powstałe podczas użytkowania intensywne zabrudzenia i plamy usuwać jak najszybciej.

 • należy zwrócić uwagę na kolejność używania środków – zawsze jako pierwszy środek czyszczący, następnie środek konserwujący. Ważne jest aby skóra przed każdą kolejną impregnacją została porządnie wyczyszczona – w innym wypadku wszelki brud zostanie na skórze, co wiąże się z jego nawarstwianiem i prowadzi do powstania grubej skorupy na skórze (która z czasem zacznie pękać i odpadać)

 • środek impregnujący powinien być nakładany jednolitą cienką warstwą – nie należy powtarzać tego procesu kilkukrotnie w jednym miejscu żeby nie doprowadzić do powstania skorupy

 • Aby uniknąć ścierania się lica, delikatnie przecierać całość powierzchni wilgotną szmatką (uwaga: nie trzeć!).

 • Używać tylko letniej wody. Wysoka temperatura może spowodować trwałe uszkodzenia na licu skóry.

 • Nie namaczać! – woda może odbarwić skórę.

 • Nie używać detergentów, środków chemicznych, zwłaszcza wyprodukowanych na bazie alkoholu, benzyny i rozpuszczalników

 • Pamiętać, że tłuszcz, olej, pot może rozpuścić barwnik tworząc odbarwienia.

 • Krem do rąk przyczynia się do destrukcji apretury skóry (najczęściej w okolicach podłokietników gdzie zazwyczaj spoczywają dłonie, skóra może się odbarwić bądź sprawiać wrażenie popękanej struktury) Należy dokładnie czytać informacje podane na środkach przeznaczonych do pielęgnacji skór, w celu sprawdzenia, czy dany środek może być stosowany do danego rodzaju skór.

 • by uniknąć odbarwień w trakcie czyszczenia skóry, nie należy pocierać jej ani zbyt mocno, ani zbyt długo,

 • po każdym czyszczeniu należy zakonserwować skórę – czyszczenie mogło bowiem naruszyć jej cienką warstwę ochronną,

 • by zabezpieczyć świeżo położoną warstwę ochronną, po zakończeniu konserwacji należy wstrzymać się z użytkowaniem powłoki skórzanej przez co najmniej 12 godzin.

6.3. Zasady użytkowania mebla

-meble tapicerowane powinny być użytkowane zgodnie z ich przeznaczeniem.

-przy rozpakowywaniu nie należy używać ostrych narzędzi, gdyż może to spowodować uszkodzenie mebla.

-w wyniku transportu mogą wystąpić nieregularne fałdy i zagniecenia obicia. Cofnięcie efektu następuje w kilka dni po rozpakowaniu. Przyspieszenie procesu można uzyskać poprzez ręczne uformowanie poduch, podłokietników i siedlisk.

-podczas przestawiania mebla nie należy trzymać za obicie lub jego luźne elementy (poduchy) ponieważ może to spowodować nieodwracalne odkształcenia. Nie należy przesuwać mebla ponieważ krawędzie stópek mogą spowodować trwałe uszkodzenie podłogi.

-mebli tapicerowanych nie należy stawiać w niewielkiej odległości od czynnych źródeł ciepła tj. grzejniki, kuchenki, piece, kominki, itp.

-meble należy chronić przed szkodliwym wpływem warunków atmosferycznych. Nie należy użytkować mebli w pomieszczeniach wilgotności mniejszej niż 40% lub większej niż 70% (skóra przesuszona może się łuszczyć oraz ścierać, skóra na którą oddziałuje zbyt wilgotne powietrze będzie się nadmiernie rozciągała i ścierała) -w przypadku elementów funkcyjnych wymagane jest równe ustawienie (wypoziomowanie) mebli.

-materiał obiciowy należy utrzymywać w czystości. Pory skóry chronić przed kurzem, zakurzenie usuwać suchą miękką ściereczką. Tkaniny szczotkować od czasu do czasu miękką szczotką z naturalnego włosia, bądź odkurzyć przy pomocy nasadki czyszczącej do tapicerki.

 • zabrudzenia z napojów, pokarmów, słodyczy, kosmetyków, krwi, błota, itp. czyścić miękką ściereczką delikatnie nasączoną roztworem szarego mydła i wody. Należy unikać przemoczenia materiału pokryciowego. Czyścić delikatnie od brzegu do środka plamy (nie trzeć mocno). Resztę wilgoci usunąć suchą dobrze wchłaniająca ścierką. Nie należy używać chemicznych środków czyszczących zawierających w składzie naftę, alkohol lub inne rozpuszczalniki. Tkaniny po wysuszeniu delikatnie wyszczotkować miękką szczotką z naturalnego włosia w kierunku przeciwnym do układu włókien.

-płynne zabrudzenia usunąć natychmiast poprzez osuszenie dobrze wchłaniającą szmatką.

-zabrudzenia o konsystencji stałej ostrożnie usunąć tępym płaskim nożem lub łyżką.

-zastosowanie środków konserwujących do skór należy poprzedzić próbą przeprowadzoną w niewidocznym miejscu.

7. REKLAMACJA PRODUKTU

  1. CECHY SKÓRY KTÓRE NIE PODLEGAJĄ REKLAMACJI:

 • ślady takie jak marki, brandy, blizny, linie wzrostu szyi, żyły, zadrapania, zmarszczki, skaleczenia, ukąszenia.

 • Błędy pigmentu a także powierzchnie o różniej strukturze, nawet w obrębie jednego błamu, faktura skóry jako materiału naturalnego jest zróżnicowana, niepowtarzalna i jej drobne różnice nie są wadą wyrobu.

 • Wytarcia skóry- jest to normalne podczas eksploatacji, szczególnie w obrębie zgrubień przy szwach.

 • Powstawanie fałd i zmarszczek w pokryciu jest zjawiskiem naturalnym.

 • Zapach skóry jako cecha występująca we wszystkich obiciach wykonanych ze skóry naturalnej.

  1. POZOSTAŁE NIEPODLEGAJĄCE REKLAMACJI :

 • zabrudzenia, efekty niewłaściwych prób czyszczenia, jak również szkody spowodowane przez zwierzęta domowe i uszkodzenia mechaniczne powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania takiego jak siadanie na płytę zagłówka, stawanie na podłokietnikach, oparciach, pojedynczych listwach sprężynujących;

 • siedliska układające się w łódkę po zamontowaniu funkcji spania oraz różnic w wyglądzie siedzenia po zamontowaniu spania; oraz odkształcenia desek w funkcji spania spowodowane spaniem na nich osób o dużej wadze.

 • uszkodzenia wynikające z napraw lub przeróbki mebli wykonanej na zlecenie Kupującego;

 • uszkodzenie powstałe na skutek niewłaściwego, bądź nieostrożnego przewozu, przenoszenia mebli oraz montażu mebli przez klienta, jak również wynikłe po sprzedaży ze zdarzeń losowych i innych okoliczności niezależnych od gwaranta;

 • wady i uszkodzenia, w wyniku których obniżono cenę wyrobu;

 • mienienie się tkanin tzn. optyczne różnice połysku i odcieni zmieniające się w zależności od kąta padania światła;

 • braki ilościowe elementów i akcesoriów, wszystkie brakujące elementy należy stwierdzić przy odbiorze mebli przez kupującego;

 • naturalne zużycie tzn: przebarwienia lica w skórach antykowanych (uwidocznienie jaśniejszej barwy) pojawiające się w wyniku użytkowania, zróżnicowane zużycie spowodowane nierównomierną eksploatacją poszczególnych siedzisk, różnice w twardości i wysokości pojedynczych elementów i podzespołów, uwarunkowane rozwiązaniami konstrukcyjnymi jak również wielkością poszczególnych elementów, pofałdowania i różnorodności pokrycia mebla wynikające z projektowanych cech wzoru, różnice kilku centymetrów w wymiarach rzeczywistych mebli w stosunku do wymiarów podanych w informatorach gwaranta, różnice w strukturze i odcieniu elementów drewnianych mebla.

 • Zmiany miękkości poduch i marszczenia - pofałdowania materiału obiciowego będącego następstwem normalnego użytkowania mebla. Dotyczy zarówno skóry, jak i tkanin.
  1. UTRATA GWARANCJI:

   Brak konserwacji zaraz po zakupie mebli jak i w dalszym okresie korzystania z nich wyłącza państwa prawo do reklamacji. Meble należy czyścić i konserwować preparatami firmy: OTTIMO producent: Fenice ITALY Kategorycznie zabrania się używania preparatów innych marek. W wypadku reklamacji w pierwszej kolejności sprawdza się skład skóry, czyli to, czym była zabezpieczana. Bardzo uczulamy Państwa na czyszczenie lub konserwację skóry niewłaściwymi preparatami, mogą one zniszczyć skórę, przebarwić, złuszczyć powłokę. Czyszczenie skóry niewłaściwymi środkami (m.in. duże ilości szarego mydła, płyn do naczyń, cif, vanisch, środki i substancje chemiczne inne niż przeznaczone do pielęgnacji skóry- po użyciu niewłaściwych preparatów rozpuszcza powłokę znajdującą się na skórę, wysuszając ją - daje to efekt łuszczenia się skóry

 • zbyt częsta konserwacja mebli, tj. częściej niż raz na 3-6 m-cy (3 m-ce w przypadku skór jasnych, 6 m-cy w przypadku skór ciemnych)

 • brak dokładnego wyczyszczenia skóry przed jej impregnacją

 • użytkowanie niezgodne z zasadami użytkowania;

 • zabarwienie odzieżą lub innymi barwnikami;

 • użytkowanie wyrobów w pomieszczeniach, gdzie temperatura jest niższa niż 15oC lub wyższa niż 35oC;

 • użytkowanie wyrobów w pomieszczeniu o wilgotności mniejszej niż 40% lub większej niż 70%;

 • zalanie mebla wodą lub inną cieczą, m.in. : kwasami, barwnikami, alkoholem, płynami do pielęgnacji ciała;

 • uszkodzenia mechaniczne, przycięcia, zadrapania;

 • szkody spowodowane niewłaściwym przenoszeniem lub przewożeniem przez klienta;

 • gwarant nie odpowiada za straty moralne, materialne, utracone zarobki lub inna postać utraconych korzyści poniesionych przez nabywcę wyrobu w związku z wadą.

  1. Sklep jest zobowiązany do dostarczenia klientowi rzeczy bez wad. Zapewniamy kupującemu wysoką jakość i prawidłowe funkcjonowanie mebli, pod warunkiem gdy będą właściwie zmontowane i ustawione oraz użytkowane zgodnie z przeznaczeniem. W razie wystąpienia w meblu wady, zobowiązujemy sią do stosownego świadczenia gwarancyjnego, według zasad określonych w regulaminie

-sprzedawca udzielił Kupującemu informacji na temat materiałów z jakich wykonany jest mebel, zasad konserwacji jak i instruktażu o funkcjonowaniu akcesoriów meblowych, które wprawione są w ruch podczas użytkowania,

-sprzedawca oraz producent udzielają klientowi 12 miesięcy gwarancji na skórę (tapicerkę) oraz 24 miesiące gwarancji na mechanizmy i stelaż mebla od chwili odebrania towaru- dotyczy osób prywatnych oraz 12 miesięcy gwarancji w wypadku firm .

-jeśli kupujący uniemożliwi dokonanie naprawy wad usuwalnych, uważa się że zrezygnował z uprawnień wynikających z niniejszej karty gwarancyjnej (umowy o dzieło),

-wady mebli będą usuwane do 90 dni roboczych ( w zależności od natężenia prac na produkcji) od dnia odbioru mebli,

-w razie reklamacji Klient zobowiązuje się dostarczyć meble na własny koszt do sprzedawcy lub producenta. Sklep jest Gwarantem na terenie Katowic, Piasku, Sękocina Starego, Warszawy (Targówek), Redy, Rzeszowa. Meble należy zapakować w folię transportową w której zostały dostarczony w celu zabezpieczenia skóry na czas transportu.

-gwarantem jest sklep meblowy „DEKO”,

-gwarancja na sprzedany towar nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową,

-zasięg terytorialny ochrony gwarancyjnej obejmuje terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

  1. ZASADY ROZPATRYWANIA ZGŁOSZEŃ REKLAMACYJNYCH

   1. Reklamacje powstałe w wyniku wady produktów, rozpatrywane są rozpatrywane możliwie jak najszybciej maksymalnie ciągu 14 dni od momentu ich wpłynięcia. Podstawą do rozpatrzenia reklamacji jest:

 • dowód zakupu mebli (paragon, faktura)

 • kartą gwarancyjna dołączoną do produktu (umowa o dzieło)

 • zdjęciami ukazującymi wadę

Reklamację należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej: deko-reklamacje@wp.pl

lub pisemnie na adres biura (tj. ul. Sosnowa 21c, 40-470 Katowice).

   1. Sklep meblowy „DEKO” zobowiązuje się do dokładnego sprawdzenia towaru pod względem jakościowym przed jego wysłaniem do klienta.

   1. Sklep meblowy „DEKO” maksymalnie w ciągu 14 dni od dnia mailowego zgłoszenia reklamacji, bądź od dnia jej otrzymania rozpatrzy zasadność reklamacji.

   1. Klient zostanie poinformowany drogą pisemną o przyjęciu, bądź odrzuceniu reklamacji

   1. W razie uznania reklamacji sklep meblowy „DEKO” zobowiązuje się do skontaktowania się z klientem w celu ustalenia terminu i trybu dostawy/ odbioru zareklamowanego produktu.

   1. Sklep meblowy „DEKO” informuje, iż nie będzie przyjmował paczek wysyłanych na jego koszt a także za pobraniem.

   1. Odbierając zakupiony towar klient zobowiązany jest do jego dokładnego sprawdzenia. Po dokonaniu tej czynności i nie wykryciu żadnych widocznych wad mebli, klient zobowiązany jest do podpisania na umowie rubryki „Meble odebrałem bez zastrzeżeń…..”

   1. Klientowi który zawarł umowę na odległość lub po za lokalem przedsiębiorstwa przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie czternastu dni w stanie nie naruszonym, ze wskazaniem wyjątków Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz przedsiębiorcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez przedsiębiorcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

   1. Klient może reklamować z tytułu rękojmi, z wyłączeniem przedsiębiorstw
 1. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że przedsiębiorca zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów.

 1. Jeżeli umowę zawarto poza lokalem przedsiębiorstwa a rzecz dostarczono konsumentowi do miejsca, w którym zamieszkiwał w chwili zawarcia umowy, przedsiębiorca jest zobowiązany do odebrania rzeczy na swój koszt, gdy ze względu na charakter rzeczy nie można jej odesłać w zwykły sposób pocztą.

 1. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, chyba że przedsiębiorca nie poinformował konsumenta o prawie odstąpienia od umowy zgodnie z wymaganiami art. 12 ust. 1 pkt 9.

Art. 33. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

Art. 34.a. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz przedsiębiorcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez przedsiębiorcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

 1. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że przedsiębiorca zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów.

 1. Jeżeli umowę zawarto poza lokalem przedsiębiorstwa a rzecz dostarczono konsumentowi do miejsca, w którym zamieszkiwał w chwili zawarcia umowy, przedsiębiorca jest zobowiązany do odebrania rzeczy na swój koszt, gdy ze względu na charakter rzeczy nie można jej odesłać w zwykły sposób pocztą.

 1. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, chyba że przedsiębiorca nie poinformował konsumenta o prawie odstąpienia od umowy zgodnie z wymaganiami art. 12 ust. 1 pkt 9.

Art. 35. 1. Jeżeli konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania zgodnie z art. 15 ust. 3 i art. 21 ust. 2, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.

2. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

Art. 38 Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta

Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

 1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

 1. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

 1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

 1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

 1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 1. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

 1. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

 1. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

 1. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 1. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

 1. zawartej w drodze aukcji publicznej;

 1. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

ł) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy jest sąd właściwy według właściwości ogólnej.

  1. Złożenie zamówienia w sklepie meblowym „DEKO” oznacza zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu.

  1. Sklep meblowy „DEKO” zastrzega, iż niniejszy regulamin może ulec zmianie.

  1. O zmianie Regulaminu i o jego treści każdy klient zostanie poinformowany przez umieszczenie na stronie internetowej sklepu meblowego „DEKO” wiadomości o jego zmianie wraz z wyszczególnieniem dokonanych zmian.

  1. Sklep meblowy „DEKO” zobowiązuje się do utrzymywania informacji, o której mowa w pkt. 9.4 na stronie internetowej sklepu meblowego „DEKO” przez okres co najmniej miesiąca.

  1. Sklep meblowy „DEKO” zobowiązuje się do umieszczenia wiadomości o zmianie Regulaminu na stronie internetowej sklepu meblowego „DEKO” na co najmniej 14 dni przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu.

9. Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy iż:

 1. Administratorem danych osobowych naszych Klientów jest Sklep meblowy Monika Opaszowska – Kokocińska działający pod adresem ul Sosnowa 21 C, 40-470 Katowice oraz po przez stronę internetową www.

 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak odmowa podania danych uniemożliwi realizację zamówienia na stronie internetowej Deko Sklep Meblowy lub w sklepie stacjonarnym.

 3. Administrator przetwarza te dane w celu:

 1. Zawarcia umów na zamówienie mebli, kupno mebli w wypadkach prawem wymaganych – art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO;

 2. wykonania umów przedmiotowych jak również dochodzenia przez Administratora ewentualnych roszczeń związanych z ich niewykonaniem, a także obrona przed takimi roszczeniami – art. 6 ust. 1 lt. B oraz f RODO

 3. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie Ustawy tj. w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych i innej dokumentacji księgowej dotyczącej sprzedaży mebli – art. 6 ust. 1 lit. c RODO

 4. o ile kupujący wyrazi na to odrębną zgodę także w celu realizacji marketingu usług własnych Administratora a także profilowanie danych osobowych mające na celu dostosowanie ofert i informacji handlowych sporządzonych przez Administratora do indywidualnych oczekiwań, potrzeb kupujących – art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

 1. Administrator dla potrzeb realizacji zamówienia, może udostępnić dane osobowe:

 1. upoważnionym pracownikom i współpracownikom Administratora;

 2. podmiotom, które realizują zamówienie poprzez produkcję mebli, dostawę lub świadczące usługi IT;

 3. podmiotom upoważnionym do otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego;

 4. dostawcy usług prawnych i doradczych Administratora w dochodzeniu roszczeń.

 1. Administrator przechowuje zgromadzone dane osobowe:

 1. przez okres równy terminowi przedawnienia ewentualnych roszczeń z tytułu sprzedaży;

 2. przez okres wymagany przepisami prawa, które nakładają na Administratora określone obowiązki, których wykonanie wymaga przetwarzania danych osobowych;

 3. w przypadku o którym mowa w pkt 3 lit d do momentu odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą.

 1. Administrator w związku z przetwarzaniem danych osobowych zapewnia osobom, które je udostępniły prawo do:

 1. dostępu do ich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, uzupełnienia lub ograniczenia przetwarzania w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach prawa powszechnie obowiązującego. Administrator udostępnia dane osobowe podlegające przetwarzaniu w postaci ich kopii, która zostanie przekazana przy pomocy poczty elektronicznej, chyba że osoba której dane dotyczą wyraźnie zażąda przekazania jej w inny sposób;

 2. wniesienie sprzeciwu wobec ich przetwarzania w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach prawa powszechnie obowiązującego;

 3. przenoszenia danych w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach prawa powszechnie obowiązującego;

 4. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innych właściwych organów sprawujących nadzór nad przed przestrzeganiem przepisów o ochronie danych osobowych;

 5. odwołania w każdym czasie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt 3 lit

d. Odwołanie tej zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 1. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora w celach marketingowych mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w szczególności w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w oparciu o profilowanie będzie dotyczyło wyłącznie dostosowania oferty handlowej Administratora do profilu osoby, której dane dotyczą. Profilowanie nie będzie stanowiło podstawy do podjęcia decyzji wywołujących skutki prawne wobec osoby, której dane dotyczą lub w inny sposób na nią wpływające.

ZAPRASZAMY I ŻYCZYMY UDANYCH ZAKUPÓW !